Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Bobrov
ObecBobrov
rozšírené vyhľadávanie

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024

Obec Bobrov upozorňuje občanov, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 v priebehu mesiaca január 2024, ak u nich došlo v roku 2023 k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Kto má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024?

Obec Bobrov upozorňuje občanov, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 v priebehu mesiaca január 2024, ak u nich došlo v roku 2023 k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Kto má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024?

Priznanie k dani z nehnuteľností majú povinnosť podať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa stali v priebehu roku 2023 vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľností, ktorá je predmetom dane alebo tí, ktorí predali alebo darovali nehnuteľnosť alebo nastala iná zmena v roku 2023 (napr. zmena vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, a pod.). V týchto prípadoch daňovník podáva buď priznanie, alebo čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti v lehote najneskôr do 31.01.2024.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada (tzn. kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností k 1. januáru platí daň za celý príslušný rok, t. j. za obdobie od 1.1. do 31.12. daného roka). Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľností:

 • vydražením, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti,
 • dedením, kedy daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve.

Ako sa bude podávať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa bude podávať na predpísanom spoločnom tlačive pre viacero druhov miestnych daní, ktorého vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií SR, a to: „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktoré je spoločné pre fyzické i právnické osoby. Nové tlačivobolo vydané v roku 2023 oznámením č. MF/013135/2023-726 a nahrádza tak tlačivo z roku 2014.

Tlačivo v listinnej podobe môže daňovník získať priamo u správcu dane na Obecnom úrade v Bobrove, alebo si ho môže stiahnuť z webovej stránky Ministerstva financií SR

 https://www.mfsr.sk/files/archiv/55/Priznanie_komplet_tlacivo.pdf.

 

 

Odporúčané prílohy k priznaniu k dani z nehnuteľností (kópie)

Odporúčanou prílohou k priznaniu je výpis z Katastrálneho portálu, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri kúpe, predaji alebo darovaní nehnuteľností, notárska zápisnica o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou, rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o zmene účelu využívania stavby a pod. V priznaní sa odporúča uviesť emailová adresa i telefonický kontakt.

Spôsoby podania priznania k dani z nehnuteľností

 • osobne na Obecnom úrade v Bobrove,
 • poštou, alebo
 • elektronicky, pričom k elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, tzv. eID kartu.

Prehľad dátumov, ktoré rozhodujú o termíne podania priznania:

 • ak sa nehnuteľnosť nadobudne kúpou, darom, alebo nehnuteľnosť ubudne predajom či darovaním, je rozhodujúci dátum povolenia vkladu (tzn. že kataster prepísal týmto dňom nehnuteľnosť zo starého vlastníka na nového vlastníka),
 • ak sa nehnuteľnosť zdedí, nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, 
 • pri získaní právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia,
 • pri ukončení výstavby drobnej stavby je to dátum ohlásenia ukončenia výstavby drobnej stavby,
 • ak sa nadobudne nehnuteľnosť v dražbe, dôležitý je dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom,
 • pri majetkovom vysporiadaní manželov, je to dátum povolenia vkladu katastrom.
Dátum vloženia: 19. 1. 2024 11:46
Autor: Správca Webu

Život v obci

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
1
5

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26
27 28
29
30 1 2 3
4 5

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrna mapa

YouTube

Sledujte nás na YouTubeSledujte nás na YouTube

Natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ESMAO

ESMAO

Portál elektronických služieb

Organizácie a spolky