Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Bobrov
ObecBobrov
rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor

Prevádzkový poriadok zberného dvora

 1. Prevádzkovateľ zariadenia

Obec Bobrov
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42  Bobrov
IČO: 00314404

Zodpovedný za prevádzku:

            Poverený pracovník: Rudolf Šuvada – 0915 362 899

Miesto prevádzky

Zberný dvor sa nachádza v obci Bobrov, na ulici Športová za futbalovým ihriskom.

Otváracia doba:

Streda           od 13,00-do 16,00 hod.
sobota          od 7,00 – 10,00 hod.

Zberný dvor

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné uložiť na ZD.

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Bobrov a sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Vymedzenie základných pojmov

Komunálny odpad pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území obce Bobrov, ktorého pôvodcom sú osoby určené v bode 4. tohto predpisu.

Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

Zmesový komunálny odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá ostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

Objemové odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad:  nábytky, dvere,  skrine, postele a podobne. ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených a iných častí.

Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou  - nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Patrí sem najmä: dlažba, omietka, okná /bez skla/, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla  a podobne. V prípade, že si na takéto práce fyzická osoba – nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu podnikateľa a tento odpad už nie je DSO ale je odpadom z činnosti týchto osôb, ktorý nie je možné bezplatne uložiť na ZD.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič ). Pri odovzdávaní biologicky rozložiteľného odpadu sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

Papier. Do tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných častí. Nie je možné odovzdať papier znečistený ropnými látkami, farbami a podobne.

Sklo. Do tejto kategórie zaraďujeme biele a farebné sklo, ktoré je vhodné rozdeliť. Odpad je tvorený zo sklených fliaš, pohárov, skleného obalového materiálu, tabuľového skla a pod. Sklo nesmie byť znečistené betónom, omietkou, ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami.

Pneumatiky – jedná sa o opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel, bicyklov atď.

Plasty sú odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC. Do tohto druhu patria plastové obaly, fólia, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky atď. Plasty nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu. PET fľaše musia byť stlačené a uložené v umelohmotnej vreci. Fólie, polystyrén  /vrátane fasádneho/ sa nepreberá!

Akumulátory a batérie sú olovene, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné batérie, ktoré sa budú uskladňovať v špeciálnych ekologických boxoch. Na ZD je možné priniesť výlučne akumulátory a batéria nerozobraté, s nenarušeným obalom.

Elektrické a elektronické zariadenia: elektroodpad z domácností je odpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Patria sem: chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. ZD preberá výlučne nerozobratý elektroodpad! V prípade, že pri vstupnej kontrole je zistené rozobratie resp. iná manipulácia s elektroodpadom, zodpovedný pracovník tento odpad nepreberie.

Obsahom odpadu nemôže byť :

 • Nerozobratý nábytok,
 • Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
 • Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/,
 • Chemické látky, farby a ich obaly,

 

Vstup na ZD a podmienky prevzatia odpadu

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.

Obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného dvora a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. marca bežného roka).

Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do ZD je vyplnenie Formulára návštevníka (ďalej len FN), ktorý slúži pre účely evidencie odpadov v zmysle platných právnych predpisov. Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad priviezlo. Ďalšie osobné a iné údaje nebudú zaznamenávané.

Návštevník pred vstupom na ZD je povinný oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, informovať sa o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ZD i o predpisoch ochrany pred požiarmi.

Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a s prívesným vozíkom s maximálnym objemom 1m3. Pri použití motorového vozidla návštevník je povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Vjazd na ZD je povolený výlučne v čase prevádzky.

Návštevník ZD je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZD a pokynmi zamestnancov ZD, pohybovať sa v priestoroch ZD výlučne v sprievode zamestnanca a na trase ním určenej. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD.

Prísne sa zakazuje vstup návštevníka do priestorov ZD v prípade, že je osoba pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných látok.

Dovezený a prebratý odpad ukladá návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na nim určené miesto. Návštevník ZD je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD výlučne v čase potrebnom na dovezenie a uloženie dovezeného odpadu.

ZD je potencionálne nebezpečné miesto pre všetkých, najmä pre návštevníkov. Z tohto dôvodu je návštevník ZD povinný dodržať všetky upozornenia zamestnancov ZD, ako aj tento Prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník ZD nedodrží upozornenia zamestnancov ZD a bezpečnostné prepisy ZD, Obec Bobrov, ako prevádzkovateľ ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi alebo na jeho majetku pri pohybe v priestoroch ZD.

Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na ZD. Uloženým odpadov  na určené miesto v areáli ZD Obce Bobrov sa stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Obec Bobrov monitoruje areál ZD elektronickým kamerovým systémom. Všetci návštevníci ako i zamestnanci ZD sú zaznamenávaní kamerovým systémom, ktorý Obec Bobrov vyhodnocuje a využíva na ochranu majetku a predchádzaniu škodám. Zvukový záznam sa v areáli ZD nenahráva.´

Obec Bobrov si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZD

 • silne znečistený,
 • obsahuje nebezpečné látky
 • obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
 • odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo
 • osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou, nie je zapojená do systému zberu a podobne

Obec Bobrov si vyhradzuje neprijať odpad v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť.

Organizačné zabezpečenia prevádzky

Organizačne je prevádzka ZD zabezpečená pracovníkmi Obce Bobrov.

Zamestnanec je povinný:

 • kontrolovať FN pred vpustením návštevníka ZD do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť, následne FN odovzdať na evidenciu,
 • sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať informácie návštevníkovi ZD za účelom správneho využívania ZD,
 • dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch, a bezpečnosť počas uloženia v ZD,
 • dbať, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov ZD,
 • vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi,
 • za každých okolností nosiť vlastnú menovku na viditeľnom mieste
 • dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia ZP,
 • nahlásiť na Obecný úrad Bobrov požiadavku odvozu plných kontajnerov, nahromadeného zeleného odpadu a podobne.

 

Pracovníci musia najmä dodržiavať tieto pravidlá:

 • do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám,
 • pracovníci sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť.
 • Ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, kožené resp. gumené rukavice , respirátor, prilbu.
 • v zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov v zbernom dvore je zakázané. V prípade samovznietenia separovaného odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jej uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný.
 • v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci zberného dvora v prvom rade uzavrú ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a dodávateľov separovaného odpadu a nahlásia túto skutočnosť na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie
 • oplotenie areálu musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra.
 • Pracovníci pri zváraní a rezaní musia mať predpísané osobné ochranné prostriedky, ktoré nesmú byť znečistené olejom, tukmi alebo zápalnými látkami. Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Za dodržiavanie pravidiel prevádzky ZD, bezpečnosti pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá obsluha – zamestnanec ZD.

Opatrenia v prípade havárie

1. Ako havarijný stav možno kvalifikovať:

 • - zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení,
 • - požiar v zariadení

2. Opatrenia

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:

 • - centrálny ochranný systém: tel. č. 112
 • - lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155
 • - požiarna ochrana: č. tel. 150
 • - polícia: č. tel. 158
 • - Obecný úrad v Bobrove
 • - OÚ v Námestove: 043/552 42 63
 • - SIŽP Žilina: 041/507 51 51

 

Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné:

Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu.

Oznámenie kompetentným pracovníkom.

V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a dovezeného odpadu.

Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršenie životného a pracovného prostredia. Sú povinný oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo. Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkový alebo manipulačný priestor.

Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacich vodám, látkami ohrozujúcich zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.

Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:

 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky – bez vonkajšieho zásahu
 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky s vonkajším zásahom

Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore.

Zoznam druhov odpadov

Zoznam druhov odpadov a jednotlivé množstvá ktoré môže obyvateľ obce s trvalým pobytom odovzdať na Zberný dvor v Bobrove je neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku a tvorí je Prílohu č. 1.

Sťažnosti a podnety

Návštevník ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZD pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa /prípadne tel. číslo/.
 • Predmet sťažnosti.
 • Deň a a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti.
 • Meno konkrétneho zamestnanca ZD, ktorý je predmetom sťažnosti.

Sťažnosť je potrebné zaslať alebo doručiť na Obecný úrad v Bobrove, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42  Bobrov.

Záverečné ustanovenia

Obec Bobrov si vyhradzuje právo prípadného vyberania manipulačného a iných poplatkov spojených s prevádzkou ZD. Poplatok je peňažným príjmom Obce Bobrov pokrývajúcim náklady na manipuláciu s odpadom respektíve na pokrytie nákladov spojených s uskladnením a likvidáciou odpadu. Cenník na manipuláciu a sadzobník poplatkov tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.

Obec Bobrov si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku.

V prípade zmien v prevádzke ZD je Obec Bobrov povinná prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Bobrov bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Bobrov dňa 28. 03. 2018 uznesením číslo 82/2018.

Tento prevádzkový poriadok ZD vstupuje do platnosti od 01. 05. 2018.

Zoznam manipulačných poplatkov

Por. číslo

kat. číslo

názov

množstvo/rok

1.

20 01 01

Papier a lepenka

bez popl.

2.

20 01 02

Sklo

bez popl.

3.

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

bez popl.

4.

20 01 10

šatstvo

bez popl.

5.

20 01 11

textílie

bez popl.

6.

20 01 39

Plasty

bez popl.

7.

20 01 25

Jedlé tuky a oleje

bez popl.

8.

20 03 07

Objemný odpad

bez popl.

9.

20 03 08

Drobný stavebný odpad

Podľa VZN

 

Zoznam druhov odpadov a množstvá na odovzdanie

Por. číslo

kat. číslo

názov

kategória

množstvo/rok

1.

20 01 01

Papier a lepenka

O

bez obmedzenia

2.

20 01 02

Sklo

O

bez obmedzenia

3.

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

bez obmedzenia

4.

20 01 10

šatstvo

O

bez obmedzenia

5.

20 01 11

textílie

O

bez obmedzenia

6.

20 01 39

Plasty

O

bez obmedzenia

7.

20 01 25

Jedlé tuky a oleje

O

bez obmedzenia

8.

20 03 07

Objemný odpad

O

bez obmedzenia

9.

20 03 08

Drobný stavebný odpad

O

bez obmedzenia

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5 6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19 20
21
22 23
24 25 26 27 28
29 30

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrna mapa

YouTube

Sledujte nás na YouTubeSledujte nás na YouTube

Natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ESMAO

ESMAO

Portál elektronických služieb

Organizácie a spolky