Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Separovaný zber komunálneho odpaduSeparovaný zber komunálneho odpadu
Partneri
Ste tu: Pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla

Súpisné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015

Zákonná úprava:
Zákon 369/1990 z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie (zrušenie) súpisného čísla na budovu / (tlačivo)
  • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
  • v prípade rozostavanej budovy právoplatné stavebné povolenie
  • v prípade zrušenia súpisného čísla rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) (§ 6 ods. 1 písm. d/1
  • Geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Mgr. Anna Čajková
tel: 043/552 4399
email: matrika@obecbobrov.sk

Doba vybavenia: 
30 dní

Poplatok:
bez poplatku