Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

28.11.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2016 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

 


07.11.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Obec Bobrov v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom obce a s majetkom štátu v užívaní obce a v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 690 v katastrálnom území Bobrov.

Termín predkladania návrhov je do 16.1. 2017 do 12:00 hod.

Predmet súťaže: objekt súpisné číslo 473 – Čistiareň odpadových vôd (ČOV), postavený na pozemku C-KN č.1190/6

Minimálna kúpna cena za celý predmet predaja je stanovená znaleckým posudkom vo výške 149.000,- EUR.


02.11.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

GARBIAR Stavebniny v spolupráci s V.I.A.C. – Inštitútom pre podporou a rozvoj mládeže v Trstenej, vytvorili grantový program na podporu oravských rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Program je zameraný na rodiny, ktoré sa nachádzajú v nejakej sociálnej núdzi. Niektoré môžu mať  člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, či život ohrozujúcou chorobou, iní sa trápia so závislosťou, ďalší zase vychovávajú deti ako osamelí rodičia a chýba im mama, alebo otec a stretávame sa aj s rodinami, ktorým chýbajú prostriedky na zabezpečenie základných potrieb ako sú jedlo, oblečenie, teplo...

Preto pozývame a vyzývame ľudí, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, aby sa zapojili do grantového programu „Viac pre rodinu“. Spoločne tak môžeme priniesť radosť tam, kde na ňu nemajú veľa dôvodov.02.11.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín upozorňuje všetkých chovateľov koní, že každý chov s koňovitými zvieratami (už od jedného kusa zvieraťa) musí byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

Chovateľ vykonáva registratúru nasledovne:

  • Chov koní sa registruje vypísaním tlačiva "Registrácia chovu",
  • Registráciu potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01  Dolný Kubín. Tel. kontakt: RVPS Dolný Kubín 0911 862 841, 043 5820930

V prípade zistenia neregistrovaných chovov Regionálna veterinárna a potravinová správa je povinná uložiť pokutu / re fyzické osoby do 300 EUR, pre právnické osoby do 3500 EUR.


30.10.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Women Institute Slovakia Občianske združenie pomáhajúce ženám a deťom zažívajúcim násilie.

WOMEN INSTITUTE SLOVAKIA o.z.

Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo ženám – obetiam domáceho násilia, na vysokej odbornej úrovni, bezplatne a diskrétne, dlhodobo ambulantnou formou osobne, aj telefonicky na krízovej linke. Samozrejmosťou je úplná diskrétnosť a mlčanlivosť. Našimi odbornými partnerkami v oblasti poskytovania sociálnych služieb v projekte Slovensko bez násilia páchaného na ženách sú MyMamy OZ z Prešova a Norasenteret z Kirkenes, Nórsko, aj nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry, ktorá je aj našim odborným garantom.


 


21.10.2016
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú tento víkend nasledovné futbalové zápasy :

-        dorastenci odohrajú zápas 4. ligy proti TJ Rabča v sobotu o 14.00 hod na našom štadióne

-        mužstvo dospelých nastúpi v nedeľu o 14.00 hod na oravský derby zápas 5. ligy proti TJ Oravská Poruba na štadióne v Oravskej Porube. Odchod autobusu je o 14.00 hod od nášho štadióna

 

Príďte povzbudiť našich futbalistov

 

 

 

 


08.08.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Program Bobrovskej púte sa rozšíri o ďalší bod. V nedeľu 14. augusta o 17:00 sa v kostole sv. Jakuba uskutoční koncert skupiny Kapucíni. Vstupné na tento koncert je zdarma.

Po koncerte bude nasledovať premietanie filmu Boh existuje.

 

 


08.08.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Tento výkend sa v Bobrove koná každoročná púť pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie tzv. Zelná. Program sa začína v sobotu 13. augusta a končí v pondelok. Celý program nájdete v prílohe.

Hlavný celebrant nedeľnej sv. omše je emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.

Program bude v nedeľu rozšírený o koncert skupiny Kapucíni so začiatkom o 17:00 hod.

 

 

 


20.07.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 17. 8. 2016 o 9:30 hod. sa v Kultúrnom dome vo Vavrečke bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 - 2046.

Návrh Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 - 2046 je zverejnený na stránke ŠOP SR a na stránke Ministerstva vnútra SR. Dokument je dostupný aj na obecnom úrade v Bobrove.


20.07.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Obec Bobrov taktiež blahoželala obci Jablonka k 450. výročiu založenia obce a darovala obci vyrezávanú pamätnú tabuľu. /v prílohe tejto správy/.


09.06.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: spravca

Dávame vám do pozornosti video aerovizuálnej prehliadky obce Bobrov. Bolo nasnímané 23.5.2016. Video si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

 


19.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. až 25. máj 2016 bude pokladňa a matrika z dôvodu školenia zatvorená.

11.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  dňa  7. júna 2016 v čase od 08:00 - 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: Prerušené odberné miesta

04.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom, že v stredu t.j. 11. mája 2016 v dopoludňajších hodinách  sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Zbierať sa bude nasledovný  odpad: rádia, tranzistory, televízory, akumulátory, chladničky, mrazničky, pračky, hriankovače, ohrievače, vysávače, prehrávače, počítače, magnetofóny, mixéry, pece, žiarivky  a iný elektrický alebo elektronický odpad.

Uvedený odpad je treba v stredu vyložiť pred svoje domy alebo brány odkiaľ bude odvezený vozidlom zbernej firmy.


29.04.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Obec Bobrov a dobrovoľný hasičský zbor obce Bobrov Vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v našej obci

v piatok 29. apríla 2016
na Námestí sv. Jakuba so začiatkom o 16:00 hod.

Po postavení mája sa v kultúrnom dome uskutoční Majáles, ktorý taktiež organizujú dobrovoľný hasiči z Bobrova. Vstupné na majáles je 0,- EUR.

Príďte povzbudiť našich hasičov aj ostatných chlapov.