Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Oznámenie o konaní podujatia

Oznámenie o konaní podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia je potrebné doručiť na vyššie obecný úrad najmenej sedem dní pred uskutočnením podujatia.

Verejnými kultúrnymi podujatiami, v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. sa rozumejú verejnosti prístupné:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia;
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie;
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej   tvorivosti;
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia;
 • tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti  spoločenskej zábavy;
 • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Podujatie sa považuje za verejnosti  prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Usporiadateľ podujatia:

 • môže byť právnická alebo fyzická osoba;
 • je  povinný oznámiť OcÚ zámer usporiadať  podujatie najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote;
 • je povinný oznámiť zmeny v údajoch uvedených v oznámení bezodkladne
 • zodpovedá  za  dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov;
 • zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok počas konania podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie autorskoprávnych, zdravotne-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru na to oprávnených orgánov, za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia.

Podujatie:

 • sa môže propagovať  len na výlepných plochách
 • po jeho predchádzajúcom súhlase  alebo na iných  plochách k tomu vymedzených alebo vlastníkom povolených;
 • môže byť poriadané len v rámci schváleného prevádzkového času.

Potrebné doklady

Vybavuje

Technicko-prevádzkový pracovník

Kontakt:
Mgr. Andrej Namislovský

tel: 0911 808 522
email: administrativa@obecbobrov.sk