Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Samospráva obce

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce BobrovNarodený : 15.3.1958

Národnosť : slovenská

Rodinný stav : ženatý, 3 deti

Vzdelanie :

1964 – 73 Základná deväťročná škola Bobrov
1973 – 77 Stredná priemyselná škola strojnícka Ružomberok
1977 – 82 Slovenská vysoká škola technická Bratislava, odbor ekonomika a riadenie výroby


Priebeh zamestnania :
1983 – 87 - TESLA Orava, k.p., Nižná, referent OTR
1988 – 89 - TESLA Orava, k.p., Nižná, vedúci odboru OTR
1990 – 91 -TESLA Orava, k.p., Nižná, námestník generálneho riaditeľa
1992 – 99 - OTF, a.s., Nižná, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
1994 – 99 - Zväz elektrotechnického priemyslu SR, viceprezident
2000 – 06 - OTF Orava, a.s., Nižná, predseda predstavenstva
2006 – doteraz - Obec Bobrov, starosta

Ocenenia :
Zlatý podnikateľský Biatec 1993 (prestížne ocenenie HN klubu denníka Hospodárske noviny)
Plaketa prezidenta SR Rudolfa Schustera (2000)
Čestné uznanie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (2013)


 

Volebný program na roky 2011 -2014 (aktualizovaný stav plnenia k 20.10.2013)

I. Oblasť dlhodobého strategického rozvoja obce (zámer presahuje jedno funkčné obdobie)

- perspektívne sa pokúsiť o dosiahnutie zníženia úrovne ochranného pásma Oravskej priehrady a následne vybudovať rekreačné centrum na bobrovskej strane Oravskej priehrady

Plnenie :

- do návrhu doplnku č.2 k Územnému plánu Obce Bobrov boli začlenené lokality, v ktorých sa uvažuje s vybudovaním rekreačného zázemia v blízkosti vôd Oravskej priehrady

- do Územného plánu Žilinského samosprávneho kraja bol presadený zámer vybudovať na bobrovskej strane Oravskej priehrady turisticko–rekreačné stredisko

II. Oblasť školskej výchovy a sociálnych vecí

- v spolupráci s vedením ZŠ a školskou radou zvýšiť úroveň výchovnovzdelávacieho procesu

Plnenie :

- rekonštrukciou budovy materskej školy a budovy základnej školy (vrátane vybudovania dvoch nových špecializovaných učební) sa vytvorili dostatočne vhodné podmienky pre zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu

- poskytovať príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na nákup učebných pomôcok

Plnenie :

- poskytujeme príspevok vo výške 65 EUR na každé novonarodené dieťa, žiaci 1. ročníka základnej školy dostávajú od obce učebné pomôcky v hodnote 16,00 EUR na každého žiaka

- poskytovať pomoc sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým občanom a dôchodcom

Plnenie :

- pracovníci VPP sú vysielaní na pomoc odkázaným občanom, ktorí požiadajú o výpomoc

- poskytujeme opatrovateľskú službu

III. Oblasť investičných a rekonštrukčných prác

- aktualizovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2011 – 2020

Plnenie :

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2011-13 bol zaktualizovaný tromi doplnkami

- pre účely čerpania eurofondov na Európskou komisiou a Vládou SR stanovené programové obdobie 2014-2020 je pripravovaný nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý po schválení obecným zastupiteľstvom nadobudne účinnosť 1.1.2014

- zabezpečiť rozšírenie územného plánu obce, tým vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj IBV

Plnenie :

- Návrh doplnku č.2 k Územnému plánu obce Bobrov, ktorý uvažuje s rozsiahlym rozšírením doteraz platného ÚP, je v štádiu záverečného posudzovania na Pozemkovom odbore Okresného úradu v Žiline.

- dokončiť telocvičňu, ktorá bude slúžiť nielen žiakom ZŠ, ale aj širokej verejnosti

Plnenie :

- výstavba telocvične pokračuje, stavba je zastrešená, uzatvorená a chránená pred vonkajšími vplyvmi, s dokončenou vonkajšou fasádou, vo vnútri boli vybudované vnútorné schodištia, priečky jednotlivých miestností, bola dokončená spojovacia chodba medzi telocvičňou a základnou školou, dokončieva sa vzduchotechnika, zdravotechnika a elektrické rozvody

- pokračovať v rozširovaní kanalizačnej siete v obci

Plnenie :

- v rámci tohto volebného obdobia bola rozšírená obecná kanalizačná sústava o 2.000 m dažďovej kanalizácie

- zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci a vybudovať bezpečnostné chodníky popri hlavnej ceste

Plnenie :

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vybudovaním okružnej križovatky

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vybudovaním kamerového systému monitorujúceho dopravnú situáciu na okružnej križovatke a pred obecným úradom

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky odklonením cesty pre motorové vozidla z pred kostola poza kostol

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky rekonštrukciou mosta a jeho rozšírením o bezpečnostný chodník pre chodcov

- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky položením nového asfaltového koberca po celej dĺžke hlavnej cesty prechádzajúcej obcou

- zvýšenie bezpečnosti chodcov vybudovaním bezpečnostných chodníkov popri hlavnej ceste v dĺžke 2.000 m

- zvýšenie bezpečnosti chodcov vybudovaním pešej zóny pred kostolom

- zabezpečiť finančné prostriedky pre výstavbu nájomných obecných bytov

Plnenie:

– bol postavený bytový dom s 18-timi bytmi, ktoré boli odovzdané do užívania nájomníkom

- vybudovať zberný dvor na odpad

Plnenie:

– obec zabezpečila pozemok na stavbu zberného dvora a taktiež je pripravený stavebný projekt na realizáciu tohto zámeru po získaní finančných prostriedkov na tento účel

- zabezpečiť rekonštrukciu kultúrneho domu vrátane kuchynky

Plnenie:

– zatiaľ sa zrealizovala iba oprava tanečného parketu v sále kultúrneho domu, na rozsiahlu rekonštrukciu kultúrneho domu je pripravený stavebný projekt, ktorý sa bude realizovať po získaní finančných prostriedkov na tento účel

- vyasfaltovať miestnu cestnú komunikáciu na Družstevnej ulici

Plnenie :

- na uvedenej ulici bola najskôr vybudovaná splašková kanalizácia, následne boli z tejto miestnej komunikácie odstránené cestné panely a po príprave a dlhodobom hutnení podkladu bola miestna komunikácia vyasfaltovaná

- vybudovať bezbariérové chodníky v cintoríne

Plnenie :

- po predchádzajúcej výmene oplotenia, vybudovaní ozvučenia a osvetlenia cintorína boli vybudované bezbariérové chodníky v celom areáli cintorína

- zabezpečiť vhodný zdroj tepelnej energie pre budovu ZŠ

Plnenie :

- Obec vypracovala projekt zmeny palivovej základne v základnej škole zavedením obnoviteľného zdroja – tepelného čerpadla, projekt, ktorý počíta už aj s vykurovaním rozostavanej telocvične, sa bude môcť realizovať po získaní finančných prostriedkov na tento účel

- zabezpečiť vybudovanie nových trafostaníc na ulici Vyšný koniec a na ulici Nižný koniec

Plnenie :

- v spolupráci s firmou SSE-D, a.s., sa v uvedených lokalitách trafostanice vybudovali, v súvislosti s budovaním trafostanice na ulici Nižný koniec bola zrealizovaná rekonštrukcia VN a NN rozvodov na ulici Slanická

- zabezpečiť rozšírenie siete elektrickej energie do lokalít plánovanej IBV

Plnenie :

- v spolupráci s firmou SSE-D boli v oblastiach plánovanej IBV vybudované nové energetické siete na uliciach Nižný koniec, Vyšný koniec, Za školou, ďalej v lokalitách Zahradnice od Ústia a Zabobrovec, do konca roka bude rozšírená sieť elektrickej energie v lokalite Lán, začiatkom budúceho roka na ulici Poľná, o ďalších lokalitách prebiehajú rokovania so spoločnosťou SSE-D, a.s.,

- zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia a rozvodov miestneho rozhlasu

Plnenie :

- verejné osvetlenie a miestny rozhlas sa opravujú operatívne podľa potreby, postupne dochádza k obmene svietidiel, kde svietidlá s vysokou energetickou náročnosťou sú nahradzované svietidlami s nízkou energetickou náročnosťou, sieť verejného osvetlenia i sieť miestneho rozhlasu sa postupne rozširuje do lokalít podľa hustoty zástavby

IV. Oblasť životného prostredia

- vybudovaním zberného dvora zamedziť vytváraniu čiernych skládok a zároveň zrušiť veľkoobjemový kontajner na Nižnom konci pri lesnom pásme

Plnenie :

- zberný dvor viď Oblasť III.

- VOK na Nižnom konci zrušený, kontajnery na veľkoobjemový odpad sú pravidelne rozmiestňované v jednotlivých štvrtiach obce

- vzhľadom na opakujúci sa výskyt prívalových dažďov prijať opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škôd na súkromnom i obecnom majetku

Plnenie :

- pripravuje sa projekt

V. Kultúrnospoločenská oblasť, informovanosť občanov

- organizovať stretnutia s dôchodcami a jubilantmi

Plnenie :

- každoročne v októbri, v Mesiaci úcty k starším, organizuje vedenie obce v spolupráci s vedením farnosti stretnutie s dôchodcami pod názvom Jeseň života

- starosta obce spolu s členmi sociálnej komisie každoročne navštevuje jubilantov, občanov obce, ktoré v prebiehajúcom roku sa dožili okrúhleho životného jubilea – 80, 85, 90 rokov života  pri tejto príležitosti navštevujú a aj aktuálne najstaršieho občana obce

- každoročne koncom roka obec organizuje slávnosť uvítania novonarodených detí

- organizovať slávností stavania mája, Dňa rodiny, Bobrovských dní sv. Jakuba, Rozlúčky so starým rokom a uvítania nového roku

Plnenie :

- uvedené obecné slávnosti sa organizujú podľa aktuálnych termínov – stavanie mája sobota pred 1. májom, Bobrovské dni sv. Jakuba spolu s Dňom rodiny posledný víkend pred sviatkom sv. Jakuba, Rozlúčka s novým rokom a uvítanie nového roku na Silvestra

- podporovať činnosť záujmových spoločenských organizácii pôsobiacich v obci

Plnenie :

- spolupracujeme s Jednotou dôchodcov, s Poľovným združením, so Zväzom drobnochovateľov, s organizáciou Slovenského červeného kríža a s Rybárskym združením

- pokračovať vo vydávaní obecných novín Bobrovský obzor

Plnenie :

- obecné noviny vydávame pravidelne 4x do roka

- sprevádzkovať a pravidelne aktualizovať webovú stránku obce

Plnenie :

- priebežne zabezpečujeme

VI. Oblasť športu

- pokračovať v rekonštrukcii budovy šatní futbalového ihriska a v zateplení vzpieračskej haly

Plnenie :

- v budove šatní futbalového štadióna boli opravené podlahy a vybudované odkladacie skrinky

- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zadná časť vzpieračskej haly zatiaľ nebola zateplená

- rozšíriť tréningovú trávnatú plochu futbalového štadióna

Plnenie :

- tréningová trávnatá plocha bola vybudovaná pri hlavnej novovybudovanej trávnatej hracej ploche futbalového ihriska

- vybudovať nové klzisko

Plnenie :

- v spolupráci s vedením základnej školy boli na pôvodnom asfaltovom ihrisku v areáli školy namontované mantinely a ochranné siete

- pokračovať v podpore súťažnej i nesúťažnej športovej činnosti v obci

Plnenie :

- podpora futbalu – družstvo dospelých postúpilo do V. ligy, družstvo dorastu postúpilo do I. triedy a družstvo žiakov do II. ligy

- podpora vzpierania  - družstvo dospelých sa stalo víťazom slovenskej extraligy, viacerí vzpierači v kategórii dospelých, dorastencov i žiakov získali tituly i medaily z majstrovstiev Slovenska, Lukáš Kožienka, Patrik Barčák a Eliška Fernezová sú reprezentantmi Slovenskej republiky

- nesúťažná športová činnosť – umožnili sme záujemcom o hokejbal hrávať nesúťažné zápasy v sále kultúrneho domu, záujemkyne o fitnes sa stretávajú vo vzpieračskej hale


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka