Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Erb obce.pngO Z N Á M E N I E

          Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

 1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Sťažnosti a žiadosti občanov
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácie starostu obce
 5. Volebný program na roky 2019-22
 6. VZN č. 3/2018 o úprave VZN č. 1/2013 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.
 7. VZN č. 4/2018 o úprave VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov
 8. VZN č. 5/2018 o úprave VZN č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí, potencionálneho stravníka školskej jedálne, na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na území obce Bobrov a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Bobrov.
 9. Rozpočet obce na roky 2019-21
 10. Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia
 11. Záver

          Zasadanie obecného zastupiteľstva je podľa § 12, ods. 4., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v e r e j n é.

          Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

Zverejnené na Úradnej tabuli Obce dňa 11. 12. 2018

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Anton Grobarčík

    


 
 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka