Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

          Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

  z v o l á v a m

z a s a d a n i e   o b e c n é h o  z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

 

  1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Sťažnosti a žiadosti občanov
  4. Informácie starostu obce
  5. VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov
  6. VZN č. 2/2019 o úprave VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bobrov
  7. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2018
  8. Úprava rozpočtu na rok 2019
  9. Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia
  10. Záver

 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka