Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu“Vytlačiť
 

Obec Bobrov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:


„Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu“


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Bobrov
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Grobarčík - starosta obce
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
Tel.: 0905 937 775
E-mail: starosta@obecbobrov.sk
Internetová stránka: www.obecbobrov.sk

Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu“

Opis zákazky:
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte športovej haly v obci Bobrov, na parcele č. 79/2 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
Projekt rieši demontáž existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Vykurovacia voda z tejto kotolne bude vedená do nového rozdeľovača, ktorý bude napojený na existujúce vykurovacie okruhy.
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste vo výzve a jej prílohách uvádza odkaz na technické špecifikácie konkrétnych stavebných materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré majú minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ako uvedené konkrétne výrobky vo výzve a jej prílohách.


Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
CPV kód: 45232141-2 Vykurovacie práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 118.806,42 EUR bez DPH
Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby: v objekte športovej haly v obci Bobrov v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom.
Termín dodania predmetu zákazky/ trvanie zmluvy: najneskôr do 90 dní odo dňa začatia stavebných prác.
Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súťažnými podkladmi je táto výzva a jej prílohy.
Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - 36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
Lehota na predloženie ponuky: 07.10.2019, do 11.00 hod.

Viac informácii je v prílohách tejto výzvy. 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka