Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Výzva na predloženie ponuky: „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov“ Vytlačiť
 

Obec  Bobrov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“)  Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:  
 
stavebné práce: 
 
 „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov“ 

 

Opis zákazky:
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte materskej školy v obci Bobrov, na parcele č. 396/3 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.  Projekt rieši demontáž existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Vykurovacia voda z tejto kotolne bude vedená do nového rozdeľovača, ktorý bude napojený na existujúce vykurovacie okruhy.  Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Ak sa v prílohe alebo na inom mieste vo výzve a jej prílohách uvádza odkaz na technické špecifikácie konkrétnych stavebných materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré majú minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ako uvedené konkrétne výrobky v súťažných podkladoch.  

Predpokladaná hodnota zákazky: 148.842,51 EUR bez DPH 
Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby:  MŠ v obci Bobrov v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom. 
Termín dodania predmetu zákazky/ trvanie zmluvy: najneskôr do 90 dní odo dňa začatia stavebných prác.  
 
Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,  Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - 36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív 
 
Lehota na predloženie ponuky:  15.8.2018, do 10.00 hod. 
Spôsob predloženia ponuky, kritéria, podmienky a všetky ďalšie informácie sú uvedené v prílohe. 


 
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka