Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Výzva na predloženie ponuky: Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov“Vytlačiť
 

Výzva na predloženie ponuky

Obec Bobrov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

stavebné práce: „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Bobrov
Sídlo: Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Grobarčík - starosta obce
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
Tel.: 0905 937 775
E-mail: starosta@obecbobrov.sk
Internetová stránka: www.obecbobrov.sk

2. Osoba poverená verejným obstarávaním:

Kontaktná osoba: Peter Ešek
Telefón: 0903 304 142
Mail: projekty@enegros.sk

3. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov“

4. Opis zákazky: Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte materskej školy v obci Bobrov, na parcele č. 396/3 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
Projekt rieši demontáž existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Vykurovacia voda z tejto kotolne bude vedená do nového rozdeľovača, ktorý bude napojený na existujúce vykurovacie okruhy.
Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste vo výzve a jej prílohách uvádza odkaz na technické špecifikácie konkrétnych stavebných materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré majú minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ako uvedené konkrétne výrobky v súťažných podkladoch.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.

6. CPV kód: 45232141-2 Vykurovacie práce

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 148.842,51 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby: MŠ v obci Bobrov v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom. 

10. Termín dodania predmetu zákazky/ trvanie zmluvy: najneskôr do 90 dní odo dňa začatia stavebných prác.

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Nevzťahuje sa k danej zákazke.

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - 36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

13. Lehota na predloženie ponuky: 15.8.2018, do 10.00 hod.

14. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa sú v prílohách. 

Projektová dokumentácia PD.zip PD.zip (5.4 MB)

 
 

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka