Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ BobrovVytlačiť
 

Obec Bobrov

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Bobrov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • Znalosť práce s PC
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
 • § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi,

Doručte do  04. mája 2018 do 12.00 h. na adresu:

Obec Bobrov, 029 42Bobrov, Vyšný koniec 173.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať”

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Ďalšie informácie: Obec Bobrov, 029 42 Bobrov, Vyšný koniec 173, (043/5524397


 
 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka