Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

OZNÁMENIE O DRAŽBEVytlačiť
 

Dražobník: Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42  Bobrov, IČO: 00314404

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Obecný úrad Bobrov, 23. 05. 2018, 15:30 hod.

Opakovanie dražby: prvá dražba

Predmet dražby:

  • objekt súpisné číslo 473 – Čistiareň odpadových vôd (ČOV), postavený na pozemku C-KN č.1190/6
  • objekt súpisné číslo 474 – Garáž pri ČOV, postavený na pozemku C-KN č.1190/7
  • objekt súpisné číslo 475 – ČOV – kalojemy, postavený na pozemku C-KN č. 1190/8
  • pozemok C-KN č. 1190/3 o výmere 3745 m2 – Zastavaná plocha
  • pozemok C-KN č. 1190/6 o výmere 816 m2 – Zastavaná plocha
  • pozemok C-KN č. 1190/7 o výmere 102 m2 – Zastavaná plocha
  • pozemok C-KN č. 1190/8 o výmere 176 m2 – Zastavaná plocha
  • pozemok C-KN č. 1190/9 o výmere 161 m2 – Zastavaná plocha.

Najnižšie podanie: 129 170,- €

Minimálne prihodenie: 1000,- €

Dražobná zábezpeka: 1000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku v peniazoch s preukázaním potvrdenia o úhrade. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Adresa a číslo účtu na zloženie zábezpeky: Obec Bobrov, pokladňa OcÚ Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42  Bobrov, IBAN: SK91 5600 0000 0040 0382 7001 alebo do pokladne Obecného úradu v Bobrove.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z BU o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka, v hotovosti – príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t. z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka, IBAN: SK91 5600 0000 0040 0382 7001.

Vykonanie obhliadky: každý pracovný deň, Bližšie informácie – kontakt: 0911 808 522

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá vlastník po predložením osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

            Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.

            Predchádzajúci vlastník odovzdá predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.

            Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:

Poučenie: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; (§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2 §21 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

            Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.


 
 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka