Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Separovaný zber komunálneho odpaduSeparovaný zber komunálneho odpadu
Partneri
Ste tu: Malé zdroje znečisťovania

Upozornenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia

 

Podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia :

- prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Podľa zákona č. 137/2010 o ovzduší:

- malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania , plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

 

- prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo fyzickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.

Potrebné doklady

Vybavuje

Technicko-prevádzkový pracovník

Kontakt:
Mgr. Andrej Namislovský

tel: 0911 808 522
email: administrativa@obecbobrov.sk