Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa obce

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

- Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona

o verejnom obstarávaní

1. Názov zákazky: Zabezpečenie služieb externého projektového manažmentu pre projekt „Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave“ pre Obec Bobrov

2. Predmet zákazky:

Externý projektový manažment - zahŕňa zabezpečenie služieb pre Obec Bobrov spojených s riadením projektu počas celej doby implementácie projektu ako napríklad monitorovacie správy, žiadosti o platby, dodatky ku zmluvám, kontakt s partnerom projektu (Gmina Lipnica Wielka), so Spoločným technickým sekretariátom programu so sídlom Krakove, s Riadiacim orgánom (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave),

s Kontrolórom I. stupňa (Ministerstvo pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave), dohľad nad publicitou, účasť na kontrolách a pod.

 

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie nie bežne dostupných služieb, k projektu s názvom „Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 

Kód projektu: PLSK.01.01.00-12-0047/16

Kód CPV - 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

 

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 690 272,78 Eur, výška schválených výdavkov pre Obec Bobrov: 282 802,54 Eur.

Služby budú poskytnuté v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk 1
Výzva na predkladanie ponúk 2
Cenová ponuka - vzor

Zverejnené: 17. 07. 2017 o 11:58