Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Stavebné konanie

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína obec Bobrov na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá obec Bobrov rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ obec Bobrov v odôvodnených prípadoch neurčilo na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

 • Žiadosť na stavebné povolenie
 • Záväzné stanovisko obce k výstavbe
 • Právoplatné rozhodnutie, resp. súhlas k vyňatiu z PPF - Okresný úrad Námestovo, Ing. Novotná
 • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
 • Geometrický plán - originál, resp. overená kópia
 • Kópia pozemkovej mapy
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Projektová dokumentácia +  situačný plán, statika a rozpočet (2 krát)

Vybavuje

Spoločný obecný úrad Zákamenné
Mgr. Jarmila Ivanová
Hattalova 367/15
029 01 Námestovo

č. t. 043/5581105, fax 043/5581844

Doba vybavenia:
30-60 dní

Poplatok:
podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

 • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ Bobrov