Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

 

Obec Bobrov na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/05.

Prijímateľ:
Názov:         Obec Bobrov
Sídlo: Vyšný koniec 173, 029 42  Bobrov

IČO: 00 314 404
Kód projektu: 310011A950

Názov projektu: Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Celkové finančné náklady: 375 133,31 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 356 376,64 EUR

Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Bobrov so zameraním na separáciu jednotlivých druhov odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a zníženie objemu zmesového odpadu ukladaného na skládku odpadu.

Miesto realizácie projektu: Obec Bobrov

Poskytovateľ:                       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:Kohézny fond

Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

 

www.op-kzp.sk