Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Prihlásenie na prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

 

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz  alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

 • Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra,nie z katasterportal.sk).

 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  - ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  - vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom    lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • Osvedčenie o štátnom občianstve

 

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Mgr. Anna Čajková
tel: 043/552 4399
email: matrika@obecbobrov.sk

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok:

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €
 • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni