Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Separovaný zber komunálneho odpaduSeparovaný zber komunálneho odpadu
Partneri
Ste tu: Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obecnému úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Doklad o vlastníctve
  • Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľnosti s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami a polohou stavieb na nich
  • Vyjadrenia vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Vybavuje

Technicko-prevádzkový pracovník

Kontakt:
Mgr. Andrej Namislovský

tel: 0911 808 522
email: administrativa@obecbobrov.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • fyzické osoby - 10,- EUR
  • právnické osoby - 30,- EUR