Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Tlačivá a formuláre » Legislatívne zmeny

V júli nás čakajú zmeny

Do platnosti vstupuje nový zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Tento zákon prináša klientom nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z.).

Čo je pre obyvateľov dôležité?

* Vzniká nová povinnosť pre stavebníkov aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.

* Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť...

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:

* ak nepožiada o určenie čísla /d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste /e)poruší povinnosť podľa §2c ods.4/

* staré veci ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel /f) poruší povinnosť podľa § 30e/

Ak ide o  budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a  orientačného čísla, ak sa určuje do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti /§ 30e zákona 369/1990 Z. z., prechodné ustanovenia/.