Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá obec Bobrov kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Obec pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy

Potrebné doklady

  • Návrh na kolaudáciu stavby
  • Stavebné povolenie, predĺženie lehoty výstavby, zmena stavby - kópie
  • Potvrdenie o preskúšaní komínov (p. Horan, č. t. 5522370)
  • Revíznu správu o preskúšaní el. rozvodov v RD a vonkajšej prípojky
  • Geometrický plán so zakreslením RD (originál, resp. overená kópia)
  • Doklad o kúpe smetnej nádoby
  • List vlastníctva k pozemku (originál)
  • Doklad od stavebného dozoru o vodonepriepustnosti žumpy
  • Certifikát energetickej hospodárnosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. (www.sksi)

Vybavuje

Spoločný obecný úrad Zákamenné
Mgr. Jarmila Ivanová
Hattalova 367/15
029 01 Námestovo

č. t. 043/5581105, fax 043/5581844

Doba vybavenia:
30-60 dní

Poplatok:
podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ Bobrov