Radary na bobrovských cestách s prispením Nadácie Allianz – SP

Kategória: Oznamy obecného úradu - Dňa: 15.12.2016

Neustále zhusťujúca sa dopravná situácia v našej obci nás núti prijímať také opatrenia, aby sa účastníci cestnej premávky, zvlášť chodci, ktorí sú jej najzraniteľnejšími účastníkmi, cítili na našich uliciach bezpečne. Z tohto dôvodu obecný úrad namontoval pri vjazde do obce z obidvoch strán (od Zubrohlavy i od Lipnice Wielkej) merače rýchlosti spolu s kamerami. Tieto technické zariadenia informujú vodičov o prekročení povolenej rýchlosti v obci (50 km/hod.) a zároveň vodičovi signalizujú, že by mal spomaliť. Softwarové vybavenie týchto meračov rýchlosti spolu s kamerovým systémom poskytuje zároveň aj spracovanie štatistiky o celkovom prejazde automobilov obcou a o počte prípadov prekročenia rýchlosti v obci na meraných úsekoch.

Tieto štatistické údaje budú prerokovávané s Dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne, ktorý bude následne prijímať opatrenia na zlepšenie stavu v dodržiavaní povolenej rýchlosti v našej obci. Pri vyhodnocovaní účinnosti nainštalovaného systému budeme využívať aj informácie od občanov obce i od spoločenských organizácií pôsobiacich v obci. Preto uvítame akékoľvek podnety na zlepšenie dopravnej situácie i systému merania rýchlosti v našej obci. Na realizáciu tohto projektu prispela Nadácia Allianz – Slovenská poisťovňa finančnou čiastkou 3.000 EUR, zostávajúcu čiastku vo výške 980 EUR uhradila obec z vlastného rozpočtu.

Správa