Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Kategória: Oznamy - Dňa: 23.02.2017

Spolok bývalých urbarialistov obce Bobrov – pozemkové spoločenstvo V súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva

z v o l á v a

valné zhromaždenie členov

Dátum konania : 25. marca 2017 t.j. sobota

Miesto konania : Kultúrny dom v Bobrove

Prezentácia : od 10.00 hod. - do 10.30 hod.

Zahájenie : 10.30 hod.Program valného zhromaždenia

1/  Zahájenie a kontrola uznášania sa.

2/  Schválenie overovateľov zápisnice.

3/  Voľba návrhovej komisie.

4/  Výročná správa  za rok 2016.

5/  Správa o hospodárení za rok 2016 a riadna ročná účtovná závierka za rok 2016.

6/  Správa dozornej rady.

7   Plán činnosti na rok 2017.

8/  Diskusia.

9/  Návrh na uznesenie.

10/ Záver a občerstvenie.

 

 

Vážený  podielnik  prosíme Ťa o účasť a dochvíľnosť.

Príď na valnú hromadu skôr, aby si sa mohol za prezentovať a zbytočne sa neodďaľovalo

zahájenie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Upozornenie!!!

Pri prezentácii ste povinný sa preukázať touto pozvánkou.

Ak sa na valnom zhromaždení necháte zastupovať, plná moc musí byť úradne overená.

Výbor Spoločenstva v zastúpení predsedu.

 

Ing. Viera Zacharová Namislovská

 

 

Kontakt :

č.t. 043/5587313, 0905654935

 

 

 

Príloha: Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia.