Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ

Kategória: Oznamy obecného úradu - Dňa: 13.04.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Bobrove.
Obec Bobrov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Bobrove.
Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky, zoznam dokladov a podmienky podania žiadosti sú uvedené v prílohe tohto článku.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 04.05.2018 do 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov (rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu).Obec Bobrov

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Bobrov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

 

 

Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi,

Doručte do  04. mája 2018 do 12.00 h. na adresu:

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Ďalšie informácie: Obec Bobrov, 029 42 Bobrov, Vyšný koniec 173, (043/5524397

V Bobrove 13. apríla 2018

 

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce

 

Vyhlásenie