Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Oznámenie o konaní zasadania obecného zastupiteľstva

Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
16.11.2017

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2017 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

1.     Príprava Mikulášskych trhov v obci Bobrov

2.     Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia

3.     Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva je podľa § 12, ods. 4., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

 

Zverejnené na Úradnej tabuli Obce dňa 16. 11. 2017.

 

 

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce