Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Oznámenie o konaní zasadania obecného zastupiteľstva

Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
28.06.2017

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2017 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

 

1.     Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.     Sťažnosti a žiadosti občanov

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Informácie starostu obce

5.     Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2016

6.     Úprava rozpočtu na rok 2017

7.     Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia

8.     Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva je podľa § 12, ods. 4., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

Zverejnené na Úradnej tabuli Obce dňa 28. 06. 2017.

 

 

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce