Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ

Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
13.04.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Bobrove.
Obec Bobrov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Bobrove.
Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky, zoznam dokladov a podmienky podania žiadosti sú uvedené v prílohe tohto článku.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 04.05.2018 do 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov (rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu).

Obec Bobrov

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Bobrov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • Znalosť práce s PC
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
 • § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi,

Doručte do  04. mája 2018 do 12.00 h. na adresu:

 • Obec Bobrov, 029 42Bobrov, Vyšný koniec 173.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Ďalšie informácie: Obec Bobrov, 029 42 Bobrov, Vyšný koniec 173, (043/5524397

V Bobrove 13. apríla 2018

 

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce

 

Vyhlásenie